Autisme

Autisme of Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) is een aangeboren neurologische aandoening die een diep doordringende invloed heeft op de ontwikkeling (pervasieve ontwikkelingsstoornis) waardoor men de dagelijkse wereld vergaand anders beleefd en begrijpt dan de gemiddelde mens. Dit uit zich in communicatie, verbeelding en sociale interactie. De mate van ASS kan vergaande gevolgen hebben voor het zelfbeeld.

Ervaring

De afgelopen 10 jaar heb ik in toenemende mate kennis gemaakt met mensen met autisme. Eigenlijk is dat proces 26 jaar geleden al begonnen toen ik mijn man leerde kennen, hoewel het uiteindelijk tot dit jaar duurde voordat bij hem de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is gesteld. Mijn gezin heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de kennismaking met autisme. We hebben een dochter van 18 jaar die rond haar twaalfde met PDD-NOS is gediagnosticeerd, en een zoon van 13 die rond zijn achtste jaar de diagnosen PDD-NOS en ADHD kreeg.

In het opzetten van ondernemend onderwijs kreeg ik in toenemende mate te maken met leerlingen met autisme, ADHD en hoogbegaafdheid. Omdat onze zoon van 13 geen passend middelbaar onderwijs in Emmen bleek te kunnen krijgen, heb ik het Leerparadijs opgezet, dat HAVO/VWO-onderwijs biedt voor leerlingen met ASS, ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Na een pilot van een jaar heeft de onderwijsinspectie laten weten dat het Leerparadijs erkend gaat worden als particuliere B3 school, vanwege het dringende tekort aan echt passend onderwijs voor genoemde doelgroep.

Deze groep kinderen heeft me afgelopen jaar dusdanig gegrepen dat ik graag met hypnotherapie een bijdrage wil leveren aan een toenemende zelfregie. Met zelfregie bedoel ik meer regie/grip hebben op wie ze zijn (zelfkennis). Via het Leerparadijs krijgen ze meer sturing over hun leren (leren leren). Door meer zelfregie weten kinderen beter wat ze zelf nodig hebben en kunnen ze hun behoeften gemakkelijker aan anderen duidelijk maken.

Juist omdat deze kinderen zich vaak al zo onbegrepen voelen, is bij hen de nood hoog om verbinding te kunnen maken met de wereld om hen heen. Dat kan worden vereenvoudigd door een beter begrip van zichzelf.

Mindfulness

Mindfulness is voor mensen met autisme effectief volgens wetenschappelijk onderzoek.

Wel vraagt dit een andere werkwijze zoals bijvoorbeeld het deelnemen in een groep en een benadering die aansluit bij de eigen informatieverwerking. In deze aangepaste vorm is mindfulness voor mensen met ASS plezierig omdat de methode weinig communicatie of al een sterk aanwezig inzicht in de eigen gevoelens en gedachten vraagt.

Met mindfulness leer je alles wat je brein binnenkomt op een afstand waar te nemen, zonder dat je erin wordt meegezogen. Gedachten, gevoelens en zintuigelijke prikkels zullen dan minder hinderlijk worden en eerder wegdrijven uit je hoofd. Dit geeft kalmte en voorkomt slapeloosheid, angst, depressie en andere psychische problemen die anders op de loer liggen.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een welkome aanvulling op de cognitieve benadering die men ziet in de gangbare behandelingen (Mahari, 2006; Mitchell, 2008; Rubio, 2008). De onderbouwing hiervoor is dat hypnotherapie meer op onbewuste processen aangrijpt. Behandelingen die steunen op medische en gedragsvisies van autisme lopen het risico emotionele factoren te negeren.

Aandacht voor emotionele factoren is voor mensen met autisme essentieel (Yapko, 2009), zoals het gevoel van zelfwaardering. Mensen in het autismespectrum vertonen namelijk vaak symptomen die wijzen op een slecht zelfbewustzijn of hyperbewustzijn, een laag zelfbeeld, depressie en problemen om contact te maken met anderen (Mayes, 2011). Hypnotherapie is al een bruikbare techniek gebleken voor jongeren met ernstige tekortkomingen in hun ik-sterkte/ego (Gardner, 1980).

Hypnotherapie kan een onderdeel zijn van holistische zorg waar ook speltherapie, het gebruik van beelden en verhalen maken, intensieve interactie, Neuro-Linguïstisch Programmeren, Cognitieve Gedragstherapie en positieve psychologie deel van uitmaken.

Opvoeding

Autisme uit zich bij mensen op uiteenlopende manieren. Toch zijn er ook een aantal gezamenlijke kenmerken.

Als je als ouders weet dat je kind autisme heeft kun je er wat gemakkelijker rekening mee houden. In het communiceren met je kind, de alledaagse bezigheden en in de opvoeding. Het is belangrijk hier als ouders samen één lijn in te trekken. Dat vergroot het gemak en de duidelijkheid voor het kind.

Hoe jonger je aansluiting vindt bij je kind, hoe gemakkelijker je het hem/ haar maakt om zich begrepen, geliefd en gehoord te voelen. Want een gezond en veilig gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen is van essentieel belang in de toch al “vreemde” wereld om hen heen.

Aan de orde kunnen komen:

  • Algemene zaken rondom ASS;
    • Het verschil tussen Klassiek en Hoogfunctionerend autisme;
    • Kennis, Houding, (H)erkenning en Omgaan met ASS;
  • Specifieke vragen rondom ASS;
    • Aanpak Hoogfunctionerend Autisme: Structuur & Zelfregie.
    • Je Grenzen Bewaken als ouder en daarmee een voorbeeld zijn voor je kind.